Противодействие коррупции

Кодекс этики: PDF iconkodeks_etiki_i_sluzhebnogo_povedeniya_rabotnikov_planetariya_2023_g.pdf

Положение О рабочей группе по противодействию коррупции: PDF iconpolozhenie_o_rab_gruppe_po_protivodeystviyu_korruptsii_2020_god._.pdf

Положение о конфликте интересов в учреждении: PDF iconpolozhenie_o_konflikte_interesov_v_uchrezhdenii_ot_15_dekabrya_2016.pdf

Положение о противодействии коррупции: PDF iconpolozhenie_o_protivodeystvii_korruptsii_planetariy_ot_15.12.2016_goda.pdf

План мероприятий по противодействию коррупции: PDF iconplan_meropriyatiy_po_protivodeystviyu_korrupcii_na_2024g._planetariy.pdf

Карта коррупционных рисков: PDF iconkarta_korrupcionnyh_riskov_na_2024_god_mau_do_dyuc_planetariy.pdf

Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников: PDF iconstandarty_i_procedury_dlya_obespecheniya_dobrosovestnoy_raboty.pdf